از این طریق میتوانید اعتبارتان را شارژ کنید و همیشه بدون وارد کردن کارت بانکی تان تمامی  سفارش های تان را با استفاده از کیف پولتان پرداخت کنید .

تومان